OSバージョンアップ情報

Android 10対応 OSバージョンアップ対象機種

docomo

 • AQUOS sense3 SH-02M

  SH-02M

   

  提供準備中

 • AQUOS R3 SH-04L

  SH-04L

  FAQ

  2020年3月23日提供

 • AQUOS sense2 SH-01L

  SH-01L

   

  提供準備中

 • AQUOS R2 SH-03K

  SH-03K

  FAQ

  2020年3月23日提供

SoftBank

 • AQUOS sense3 plus

   

  提供準備中

 • AQUOS sense3 basic

   

  提供準備中

 • AQUOS R3

  FAQ

  2020年2月3日提供

 • AQUOS R2 compact

  FAQ

  2020年4月16日提供

 • AQUOS zero

  FAQ

  2020年4月9日提供

 • Android One S5

   

  2020年4月22日提供

 • AQUOS R2

  FAQ

  2020年3月26日提供

 • Android One S3

   

  2020年4月2日提供

 • AQUOS R compact

   

  提供準備中

au

Y!mobile

 • Android One S5

  2020年4月22日提供

 • Android One X4

  2020年1月27日提供

 • Android One S3

  2020年4月2日提供

Rakuten Mobile

 • AQUOS sense3 plus

  提供準備中

 • AQUOS sense3 lite

  提供準備中

メーカーブランド製品(SIMフリー端末)

 • SH-M12

  SH-M12

   

  提供準備中

 • SH-M11

  SH-M11

   

  提供準備中

 • SH-M10

  SH-M10

  FAQ

  2020年4月20日提供

 • SH-M09

  SH-M09

  FAQ

  2020年4月20日提供

 • SH-M08

  SH-M08

   

  提供準備中

 • SH-M07

  SH-M07

   

  提供準備中

 • SH-M06

  SH-M06

   

  提供準備中

Android 9 Pie対応 OSバージョンアップ対象機種

docomo

SoftBank

 • AQUOS R2

  FAQ

  2018年12月5日提供

 • android one S3

   

  2018年12月11日提供

 • AQUOS R compact

  FAQ

  2019年6月20日提供

 • AQUOS R

  FAQ

  2018年12月20日提供

au

Y!mobile

 • android one X4

  2018年11月14日提供

 • android one S3

  2018年12月11日提供

 • android one X1

  2018年12月11日提供

 • android one S1

  2018年12月20日提供

UQ mobile

 • AQUOS sense2

  FAQ

  2019年5月30日提供

 • AQUOS sense

  FAQ

  2019年7月4日提供

メーカーブランド製品(SIMフリー端末)

Android 8.0対応 OSバージョンアップ対象機種

docomo

SoftBank

 • AQUOS R

   

  FAQ

  2017年12月21日提供

 • AQUOS Xx3 mini

   

  FAQ

  2018年7月19日提供

 • AQUOS Xx3

   

  FAQ

  2018年6月4日提供

au

Y!mobile

 • 507SH

  2018年3月7日提供

 • android one S1

  2017年12月25日提供

 • android one X1

  2017年12月10日提供

UQ mobile

 • AQUOS sense

  FAQ

  2018年4月17日提供

メーカーブランド製品(SIMフリー端末)

 • AQUOS sense lite SH-M05

  SH-M05

  FAQ

  2018年6月14日提供